define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); Ngon Mỗi Ngày – Ngày nào cũng ngon